_Phương Nam công tử_

Cái tiêu đề chẳng có nghĩa rì đêu ạ, chỉ nà mún thông báo đôi chiện.

Tềnh hềnh nà nhị vị lâu chủ ta lại mất liên lạc nựa dồi *oà khóc*

Vậy nên…chương 9 cụa MTLT có thể dc lên xóng cuối tuần này hoặc tuần xau tuỳ theo chú kia

Thế nhớ đồng bào, đừng ghẻ lạnh tội pợn lớm~

 

Advertisements